מה חדש באור חיה

     צרי עימנו קשר             הרשמה לניוזלטר


 
 
ברכות הרבי

מאחורי המפעל האדיר של אור חיה עומדים הרבי מליובאוויטש וזוגתו הרבנית הצדקנית חיה מושקא שניאורסון. אשר מוסדנו נושא את שמה בגאון. אנו משוכנעים, כי לולא ברכותיו ועצותיו הקדושות של הרבי, לא היינו יכולים להגיע לאן שהגענו.
להלן תשובות הרבי במועדים שונים, וברכותיו לארועים ולכנסים שאורגנו ע"י המרכז העולמי לאישה היהודיה בירושלים - אור חיה.

  
 --------------------------------------------------------------------------------
  
תשובות כ"ק אדמו"ר הרבי נשיא דורינו -ל"אור חיה"
 
י"ד תמוז - תשובה בדבר רעיון ארגון "מרכז תורני לנשים".
"על דבר ארגון בהתייעצות עם רבנים אנ"ש שיחי' שעל אתר אזכיר את הציון". (התקבל במהירות)

--------------------------------------------------------------------------------
 
ר"ח אלול תשובה על שליחת המודעה בדבר התחלת הפעלת שעורי תורה לנשים.
"נתקבל ות"ח ודבר בעיתו בחדש אלול שהמלך בשדה ומקבל את כולם בסבר פנים יפות וכו'.
 אזכיר על הציון . וכוח"ט"

--------------------------------------------------------------------------------
 
ה' אלול תשובה על דבר ההודעה על ההצלחה ביום הראשון.
"תהיה פעולה נמשכת וכו'. כוח"ט. אזכיר על הציון".

--------------------------------------------------------------------------------
 
על מכתב מי"ט מר חשון מענה כבוד קדושתו בא' דרח' כסלו-
"כן יבשרו טוב של כהנ"ל - המשך מתאים למה שנאמר ויתן - יתן ויחזור ויתן, בנתינה הרי - זה בעין
 יפה, על אחת כמו"כ המתחילה בוא"ו מלכתחילה אריבער. והזמ"ג (א' דרח' כסליו תש"ן) א, דראש, חדש, כסלו,
ת(הא) ש(נת) ני(סים) (שבע פעמים)".
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
על שלושה ימי העיון לקראת יב' - י"ג תמוז תשמ"ט.
"ויהא בהצלחה  רבה והזמ"ג וכו' אזכיר על הציון."
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
על דו"ח חשון כסלו נתקבל בנר חמישי
 "נת'  ותו"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג, בנתינת כח דחנוכה להוסיף בנר מצוה ותורה אור
מיום ליום אזכיר על הציון".
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
תשובת הרבי לפתיחת שנת הלימודים תשנ"א, שהתקבלה בה אלול תש"ן 
"נת' ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג כנתינת כח  בחז"ל וברכתם, וכל המוסיף מוסיפין לו, ובמיוחד ברכתו דהקב"ה דתוספתו מרובה וכו' והזמן - דנחמתא כפולה וכו', ועד שבע נחמתא וכתיבה וחתימה טובה אזכיר על הציון".
 
--------------------------------------------------------------------------------
תשובת הרבי לדו"ח על הפעילות, שהתקבלה בט"ו כסלו תשנ"א.
"נת' ותו"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג כנתינת כח בחז"ל וברכתם, וכל המוסיף מוסיפין לו, ובמיוחד ברכתו דהקב"ה דתוספתו מרובה וכו'.כסלו - חודש שלישי - בדוגמא דחודש שלישי דקיץ שבו ימי סגולה ט', יוד' יט' וימי חנוכה בשנת ה(י') ת(הא( ש(נת) א(ראנו) נ(פלאות). אזכיר על הציון".
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
ברכה שהתקבלה מהרבי שליט"א על הודעה בדבר פתיחת השעורים בזמן מלחמת המפרץ תשנ"א
"אזכיר על הציון".

--------------------------------------------------------------------------------
 
מענה שהתקבל מהרבי שליט"א שהתקבל אור לה' באדר תשנ"א.
"אזכיר על הציון ותבש"ט והזמ"ג (אדר)."

--------------------------------------------------------------------------------
 
על דו"ח פעילות חדש טבת - שבט שנשלח לכ"ק - הואיל כ"ק אד"ש לענות, ונתקבל אור לי"ז אדר.
"נת' ותו"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג כנתינת כח בחז"ל וברכתם, וכל המוסיף מוסיפין לו, ובמיוחד ברכתו דהקב"ה דתוספתו מרובה וכו'. והזמ"ג - בחדש העשירי יהי' קודש והמשכו - ביחוד ביום ההילולא בנשיא דורנו בעשירי בחודש והמשכו בחודש אדר במזל כל בנ"י בריא. בשנת ה(י')  ת(הא) ש(נת) א(ראנו) נ(פלאות). אזכיר על הציון"

--------------------------------------------------------------------------------
 
מענה כ"ק אד"ש לשעורים ז' סיון תשנ"א.
"נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג, כנתינת כח דחז"ל  וברכתם דכל המוסיף מוסיפין לו, ובמיוחד ברכתו דהקב"ה דתוספתו מרובה וכו'. והזמ"ג שבאים מחודש אייר(ר"ת האבות-רחל הד') כמפורש בכמה מקומות. ונמצאים בירחא תליתאי לעם תליתאי ור"ח שלו יומא תליתאי בשנת ה(י') ת(הא) ש(נת) א(ראנו) נ(פלאות) אזכיר על הציון".

--------------------------------------------------------------------------------
 
ברכת כ"ק אד"ש בזמן חלוקת דולרים באלול תשנ"א.
  "תתני לקופת צדקה נשי חב"ד ירושלים. בהצלחה רבה ובשורות טובות". 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
ברכת כ"ק אד"ש ביום ג' כסלו תשנ"ב.
"בכל הענינים האלו -הצלחה רבה". 

--------------------------------------------------------------------------------
 
ברכת כ"ק אד"ש לכנס חנוכה. 
 "והזמ"ג, להצלחה רבה ובשורות טובות .אזכיר על הציון". 

--------------------------------------------------------------------------------

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א להתוועדות שהתקיימה ביום כ,ד טבת תשנ"ב:
 "נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג, כנתינת כח דחז"ל וברכתה כל המוסיף מסיפין לו, ובמיוחד ברכתו דהקב"ה שתוספתו מרובה כו' מצוה ותורה אור מיום ליום אזכיר עה"צ. והזמ"ג בהמשך דימי חנוכה והוספה מיום ליום בנר מצוה ותורה אור כו'. בשנת ה(י')ת(הא) ש(נת) נ(פלאות) ב(כל מכל כל, בה) אזכיר על הציון".
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א להתוועדות שהתקיימה ביום י' שבט תשנ"ב:
"והז"ג והענין להצלחה רבה. אזכיר על הציון".
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א להתוועדות שהתקיימה ביום כ"ב שבט תשנ"ב: 
 "ויהא בשטומו"צ ובהוספה והזמ"ג. אזכיר על הציון".
  
--------------------------------------------------------------------------------
  
מענה כ"ק אדמו"ר על דו"ח כסלו, טבת, שבט תשנ"ב:
נת' ות"ח ותמשיך בבשו"ט ובהוספה ואמחז"ל שבזכות נשים צדקניות תבוא הגאולה, כימי צאתך מארץ מצרים.ות"ח במיוחד על האלבום. אזכיר על הציון.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
אדר א' תשנ"ב-
"בהשאלות ועד רבני חב"ד יח' בארץ הקודש .אזכיר על הציון". 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
כ"ו אדר א' תשנ"ב- (בדבר כנוס כ"ה אדר ב') ובדבר פרסום מודעות
"והזמ"ג להצלחה וכו' וכו' - אזכיר על הציון".

--------------------------------------------------------------------------------

מענה כ"ק אדמו"ר על דו"ח כסלו, טבת, שבט תשנ"ב:
 
נת' ות"ח ותמשיך בבשו"ט ובהוספה ואמחז"ל שבזכות נשים צדקניות תבוא הגאולה, כימי צאתך מארץ מצרים.ות"ח במיוחד על האלבום. אזכיר על הציון.
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

לקראת כנס כ"ה אדר ב' תשנ"ג "ברכה והצלחה".
    ·   בדבר כנס קיץ עם הרבנית לאה כהן "מלכות דוד" -"ברכה והצלחה".
   ·   בדבר הדו"ח על הכנס המוצלח - "ברכה והצלחה".
   ·   כנס חנוכה תשנ"ג - "ברכה והצלחה".
   ·   בדבר החלטת הנהלת עמותה מחנוכה- "ברכה".
   ·   בדבר בחירת שם -"ברכה".
   ·   כ"ד טבת -"אור חיה" מכללה תורנית לנשים- "ברכה והצלחה".
   ·   התוועדות י' שבט "ברכה והצלחה".
   ·   להתוועדות כ"ב שבט תשנ"ג מלון המרכז - "ברכה והצלחה".
   ·  ועוד ברכות רבות 'ברכה והצלחה'על פעילות תשנ"ג -תשנ"ד.
  ·  על פתיחת שיעורים לקבוצת בחורות "ברכה והצלחה".
 
 

הוספת תגובה:
* שדות חובה

ברוכה הבאה לאתר אור חיה,
האתר שלנו בבניה.

אנו שמחים להציג בפנייך את ״אור חיה LIVE״ - פורטל החדשות לאישה היהודייה